Vitajte

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 25 hodín. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.

Interaktívna škola s.r.o. je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti: “ Využitie digitálnych nástrojov a technológií zameraných na rozšírenie digitálnych kompetencií v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti.”.

9/2020 – IV.
Evidenčné číslo rozhodnutia pre poskytovateľa inovačného vzdelávania: 9/2020 – IV.
Obdobie platnosti: do 15. septembra 2025.
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie TU.

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR nás oprávňuje vzdelávať nasledujúce skupiny pedagogických zamestnancov:

  • učiteľ materskej školy,
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
  • učiteľ strednej školy,
  • majster odbornej výchovy,
  • vychovávateľ,
  • učiteľ profesijného rozvoja.

Inovačné vzdelávanie poskytujeme ako jednoduché vzdelávacie programy v oblasti využitia moderných digitálnych trendov s časovou dotáciou 50 hodín.

0 hodín
časová dotácia
50 hodín inovačného vzdelávania.
0
osoba/vzdelávací program
1.)
na stránke www.interaktivnaskola.sk si vybrať zo širokej ponuku inovačných vzdelávaní
2.)
uhradiť platbu za vzdelávanie prostredníctvom platobnej karty alebo bankovým prevodom
3.)
prihlásiť sa do konta účastníka na stránke www.interaktivnaskola.sk prostredníctvom emailu a zaslaného hesla
4.)

poslať prihlášku poštou

5.)

absolvovať všetky online časti inovačného vzdelávania

6.)
odovzdať dištančné úlohy a záverečné zadanie
7.)
počkať na doručenie osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania poštou

Po absolvovaní inovačného vzdelávania bude účastníkovi vystavené „Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania“. Pedagogickému zamestnancovi sa prizná príplatok za profesijný rozvoj po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti (Zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch § 64 odst. 2 písmeno a)) vo výške 3% po absolvovaní 50 hodín inovačného vzdelávania. Príplatok za profesijný rozvoj sa prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume 9% za absolvovanie inovačného vzdelávania (Zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme §14e odst. 2).

Certifikáty

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.